آیا حیوانات می‌توانند مهارت های پیچیده را یاد بگیرند؟

در مورد اینکه آیا حیوانات می‌دانند یا می‌توانند مهارت‌های پیچیده‌ای را یاد بگیرند، بحث قابل توجهی وجود دارد.
بسیاری از گونه ها می‌توانند تفاوت بین مقادیر را درک کنند و از این برای تغذیه، تصمیم گیری و حل مسائل استفاده کنند. اما شناخت عددی، مانند تعداد دقیق و عملیات حساب، نیازمند یک سطح پیچیده تر پردازش است.

چگونه اصول ریاضیات به زنبور عسل آموزش داده شد؟

این آزمایش توسط محقق اسکارلت هاوارد در Bio Inspired Digital Sensing-Lab  انجام شد. او زنبور‌ها را برای بازدید از مارپیچ Y شکل آموزش می‌دهد.

اگر انتخاب درستی در مارپیچ انجام شود، زنبورها به عنوان پاداش آب شکر را دریافت می‌کردند و اگر انتخاب اشتباه بود، کوینین تلخ مزه را دریافت می‌کردند.

اگر محل منبع غذایی خوبی باشد، زنبور عسل به محل باز می‌گردد. بنابراین زنبورعسل بار‌ها و بار‌ها به آزمایش تجربی برای جمع آوری تغذیه ادامه داده و به یادگیری ادامه می‌دهد.

زنبور

هنگامی که یک زنبور عسل به ورودی مارپیچ پرواز می‌‌کند، مجموعه ای از عناصر را  بین 1 تا 5 شکل می بینند. اشکال یا آبی بود که به این معنی است که زنبور عسل باید جمع کند یا زرد باشد، به این معنی که زنبور عسل باید تفریق کند.

پس از مشاهده نخستین شماره، زنبور عسل از یک سوراخ به یک اتاق تصمیم گیری پرواز می‌کند یعنی جایی که می‌تواند انتخاب کند که به طرف چپ یا راست مارپیچ پرواز کند.
یک طرف یک راه حل نادرست برای این مشکل داشت و طرف دیگر راه حلی درست از جمع یا تفریق داشت. پاسخ صحیح در طول آزمایش به طور تصادفی تغییر داده شد تا از یادگیری زنبور عسل فقط در یک طرف مارپیچ، جلوگیری شود.

در آغاز آزمایش، زنبورها انتخاب‌های تصادفی را انجام دادند تا بتوانند مسئله را حل کنند. در نهایت، پس از انجام بیش از 100 آزمون یادگیری که 4 تا 7 ساعت طول کشید، زنبورها دریافتند که آبی به معنای +1 است، در حالی که زرد به معنای -1 است. سپس زنبورها می‌توانند قوانین را به شماره های جدید اعمال کنند.